Regulamin konkursu U Kucharzy w Arsenale

§ 1 ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Konkurs (zwany dalej „Konkursem”) organizowany jest przez CENTRAL FUND OF IMMOVABLES Sp. z o.o., Łódź 90-312, Pl. Zwycięstwa 2 (zwaną dalej „Organizatorem”). Konkurs przeprowadzany jest na stronie https://www.facebook.com/UKucharzy/ (zwaną dalej „Stroną”).

2. Konkurs odbędzie się w dniach 26 listopada – 1 grudnia 2019 roku do godz. 00:00. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się do 4 grudnia 2019 roku.

3. Konkurs niniejszy nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook ani współprowadzony z Facebook.

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Udział mogą wziąć jedynie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zwane „Uczestnikami”, które:

a) mają ukończone 18 lat lub zgodę rodzica/opiekuna prawnego na wzięcie udziału w Konkursie

b) posiadają aktywne konto na portalu społecznościowym Facebook, zgodne z regulaminem portalu Facebook.

c) wezmą udział w Konkursie na stronie https://www.facebook.com/UKucharzy/

2. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu.

3. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich zmiany lub usunięcia.

4. Poprzez zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie Uczestnik Konkursu wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie i przechowywanie swoich danych osobowych wyłącznie w celu związanym z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

§ 3 NAGRODY

1. Nagrodą w konkursie są 3 vouchery na obiad lub kolację dla 2 osób w Restauracji U Kucharzy w Arsenale.

2. Organizator przyznaje do 3 nagród, po jednej dla każdego z 3 Zwycięzców.

3. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości nagrody w kwocie pieniężnej.

4. Wartość nagród: 200 zł każda.

§4 ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1.Dostarczanie Zgłoszeń jest możliwe jedynie w czasie trwania Konkursu.

2. Zgłoszenia dostarczone po terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie, mogą zostać usunięte przez Organizatora bez przysługującego Uczestnikowi żadnego roszczenia z tego tytułu.

3. Zgłoszenie odbywa się za pomocą komentarza pod postem konkursowym.

4. Na zgłoszenie konkursowe składa się odpowiedź na zadania konkursowe: Napisz, jak Twoim zdaniem powinna wygląda idealna randka w restauracji.

5. W konkursie zostanie wyłonionych 3 Zwycięzców.

6. Zwycięzcy zostaną wybrani spośród wszystkich zgłoszeń przez specjalnie do tego celu powołaną komisję konkursową.

7. Na wiadomość przesłaną do zwycięzców należy odpowiedzieć w terminie do 2 dni, podając adres pocztowy, na który ma być przesłana nagroda oraz numer telefonu.

8. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie będzie traktowany jako rezygnacja z nagrody.

9. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie pomysłu zgłoszonego do konkursu w celach marketingowych Organizatora

§ 5 OGŁASZANIE WYNIKÓW

1. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej w dniu ogłoszenia wyników.

2. Informacja o Laureatach zostanie upubliczniona na stronie https://www.facebook.com/UKucharzy/

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Konkursu określone niniejszym regulaminem oraz na przetwarzanie danych osobowych związane z uczestnictwem w Konkursie.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zgłoszeń konkursowych w celach promocyjnych.

3. Organizator oświadcza, iż Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku, nr 4, poz. 27 z późn. zm.).

4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian postanowień Regulaminu z ważnych powodów, a także z powodu zawieszenia, przerwania, odwołania lub przedłużenia Konkursu.

5. Wszelkie zmiany obowiązują z chwilą ich opublikowania. Regulamin Konkursu dostępny jest na profilu https://www.facebook.com/UKucharzy/ oraz stronie www.ukucharzy.pl.

6. Wszelkie spory związane z Konkursem będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Organizatora Konkursu. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych firm i podmiotów współpracujących z Organizatorem oraz członkowie najbliższej rodziny pracowników tych podmiotów.

8. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

9. Zabronione jest także branie udziału w Konkursie przy użyciu fikcyjnego konta Facebook. W przypadku, gdy istnieje podejrzenie udziału z fikcyjnego konta, Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych zawartych w dowodzie osobistym uczestnika. Wówczas Uczestnik zobowiązuje się do odesłania danych z dowodu osobistego w terminie wskazanym przez Organizatora. W przypadku braku weryfikacji Organizator może wykluczyć Uczestnika z Konkursu.